Par mumsMūsu skolēni - mūsu vērtība

Rīgas 74.vidusskola

SKOLAS PAMATMĒRĶI:

  • Radīt tādu izglītības vidi, kura veicina radošas, patstāvīgas un atbildīgas personības veidošanos;
  • Skolēns skolā sasniedz augstu un spējām atbilstošu zināšanu un prasmju līmeni skolā īstenotajās izglītības programmās, attīsta starpdisciplinārās prasmes, attieksmes, apzināti un motivēti iesaistās mācību procesā, gūst ētisku un estētisku ideālu apziņu;
  • Dod skolēniem iespēju veidot savu nacionālo, pilsonisko, reliģisko un kultūras apziņu;
  • Atbalstīt skolotāju un skolēnu iniciatīvu;
  • Veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem;
  • Atbalstīt un veicināt skolotāju tālākizglītību;
  • Skolotāji – mācīšanās vadītāji, konsekventi savās prasībās, paraugs savā rīcībā.

Skolas misija

M

Attīstīt vispusēju personību

Skolas vizīja

V

Iesaistīt mācību procesa visus

Vēsture

H

Skolas vēsture pirmsākumi

>